Editorial Board (As of June 2017)

Editors

Wataru SAKAMOTO                    Okayama University, Okayama

Hiroshi YADOHISA                      Doshisha University, Kyoto

 

Associate Editors

Kohei ADACHI                             Osaka University, Osaka

Yuan-Chin Ivan CHANG             Academia Sinica, Taiwan

Harry M. CULLINGS                   RadiationEffects Research Foundation, Hiroshima

Kaoru FUEDA                              ShigaUniversity, Shiga

Wing K. FUNG                              The University of Hong Kong, HongKong

Il Do HA                                         PukyongNational University, Korea

Atsuhiro HAYASHI                      NagoyaInstitute of Technology, Aichi

Kenichi HAYASHI                       KeioUniversity, Kanagawa

Tetsuto HIMENO                         ShigaUniversity, Shiga

Kei HIROSE                                  KyushuUniversity, Fukuoka

Mamabu IWASAKI                       SeikeiUniversity, Tokyo

Toshinari KAMAKURA               Chuo University, Tokyo

Norisuke KAWAI                          Pfizer Japan Inc.,Tokyo

Kazuhiko KURIBAYASHI           Pfizer Japan Inc., Tokyo

Masahiro KURODA                     OkayamaUniversity of Science, Okayama

Youngjo LEE                                 SeoulNational University, Korea

Hidetoshi MURAKAMI                Tokyo University of Science, Tokyo

Takahiro NISHIYAMA                Senshu University, Kanagawa

Yoshimichi OCHI                         OitaUniversity, Oita

Hee-Seok OH                                SeoulNational University, Korea

Kensuke OKADA                          Senshu University,Kanagawa

Fumitake SAKAORI                    ChuoUniversity, Tokyo

Toshio SHIMOKAWA                  WakayamaMedical University, Wakayama

Tomoyuki SUGIMOTO                Kagoshima University, Kagoshima

Akinobu TAKEUCHI                   JissenWomen’s University, Tokyo

Sadao TOMIZAWA                       TokyoUniversity of Science, Chiba

Masao UEKI                                  RIKEN,Tokyo

Michio YAMAMOTO                    OkayamaUniversity, Okayama

 


Former Editors

Yutaka Tanaka(1986-1990)

Haruo Onishi(1991-1998)

Takao Shohoji (1999-2000)

Yoshimichi Ochi(2001-2006)

Toshimitsu Hamasaki(2007-2010)

Atsuhiro Hayashi(2011-2014)

 

Special Issue Guest Editors

Haruo Onishi (1993;6(2))

Yutaka Tanaka andYoshimichi Ochi (2003; 15(2))

Kei Hirose (2015;28(1))

Yuichi Ishibashi(2016; 29(1))